Menighedsrådsvalg 2024

 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt, og menighedsrådet skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består i Ølstykke Sogn af 15 medlemmer.

Vigtige datoer og informationer

Til næste år skal der afholdes menighedsrådsvalg. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen på disse to vigtige datoer:

Orienteringsmøde: 14. maj 2024
Valgforsamling: 17. september 2024

På orienteringsmødet bliver der orienteret om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg.

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger menighedsrådets medlemmer.